��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �R�ޒbjbj��2��}�}�5�����������!!!����5558m��l5�=�eeee{���A=C=C=C=C=C=C=$v?�B\g=!!���"��g=��e{�=�7�7�7�>�e�8eA=�7�A=�7�7r�8T 9e������#G��5�6�8-=�=0�=�8tB�6�tB9tB!9,���7�����g=g=�7����=������������������������������������������������������������������������tB���������� �: ��8R�Nx�600726 900937 ��8R�{�y�NS5u���n NS5uB�� �S�4N2018-019 NS5u���n���N gP�lQ�SsQ�N Nwm��8R�Nf@b �[lQ�S2017t^t^�^�bJT�NT�[8h���Q�V Y�vlQJT ,glQ�Sc��NO�ShQSOc��N�O��,glQJT�Q�[ NX[(W�NUOZ�GP��}�0��['`H��b�͑'YW�o �v^�[vQ�Q�[�vw�['`0�Qnx'`�T�[te'`b�b*N+R�Sޏ&^#��N0 lQ�S�N2018t^5g18�e6e0R Nwm��8R�Nf@b N��lQ�Q[2018]0542�S 0sQ�N�[NS5u���n���N gP�lQ�S2017t^t^�^�bJT�v�NT�[8h���Q 0 ����5g19�e,glQ�SlQJT0lQ�Sؚ�^͑Ɖ ��zsS�~�~�NXT�htTy�� ��s\�V Y�Q�[lQJT�Y N0 N0sQ�N�~%��Oo` 10t^�b>f:y �2017 t^lQ�S�[�s%�N6eeQ 90.82 �NCQ ��k Nt^�X� 5.20��[�s�Q)R�m-11.04 �NCQ ��Q�s'Y���N_c0 �1 �:SR N T�N�T �e�EQ�b2��Q�s�N_c�v;N���S�V0 �V Y�lQ�S�N_c�v;N���S�V/f5u�pgWW�N_c �wQSO�`�Q�Y N� N/f2017t^lQ�S5u�pgWWqQ�N_c10.38�NCQ � T�k�X�N12.88�NCQ �;N��1u�N�S�V�[dq�p�S�N��?eV{�vq_�T �dq�p�N<�:g6r �v="��[�" n/f�yf[6r�[="" �qdqy�p ��dqnџ="" v{eu �eqr)r(uў��_l0w:s�n0="">e�O�p\o�R �hQ�R�b`S�p�R^:W� N/f�N�S5u�p�N<><>f:y �2017 t^ 1-4 c[�^ �lQ�S�[�s%�N6eeQR+R:N 27.88 �NCQ016.95 �NCQ017.45 �NCQ�T 28.53 �NCQ �R_^\�N N^lQ�S��N�v�Q)R�mR+R:N 2.61 �NCQ0-1.56 �NCQ0-5.02 �NCQ�T-7.07 �NCQ �R_^\�N N^lQ�S��N�vcbd�^��~8^'`_c�vT�v�Q)R�mR+R:N 2.50 �NCQ0-1.59 �NCQ0-4.94 �NCQ�T-7.35 �NCQ ��~%�;m�R�Nu�v�sёAmϑ�Q��R+R:N 3.56 �NCQ0-1.68 �NCQ0-3.14 �NCQ�T10.15 �NCQ �"��Rpenc�SS N9SM�0 �1 ��~TL�N�T;N%�N�R�v�SS�`�Q �e�EQ�b2�%�N6eeQ'YE^�l�R�v;N���S�V ��f%�N6eeQ�SS/f&TNL�N�SSN�0 �V Y�lQ�S2017t^1c[�^04c[�^N2c[�^03c[�^%�N6eeQ�SS��'Y �;N��1u�NlQ�S/f�p5uT��NON �2017t^1g-4g-N�e010g-N�e-12gY�N�O�pg ��p�R6eeQ�XE^��'Y �N^��O�pg�S5uϑ_N'YE^ N�n �5u�R6eeQ�v�^�Q\0lQ�S2017t^1c[�^04c[�^�O�p6eeQR+R:N8.73�NCQ08.60�NCQ �2c[�^03c[�^�O�p6eeQR+R:N1.57�NCQ00.08�NCQ ��[�lQ�S2017t^1-4c[�^%�N6eeQ'YE^�l�R �NL�N�SSN�0 �2 ��f,{2-4c[�^R_^\�N N^lQ�S��N�v�Q)R�m�SR_^\�N N^lQ�S��N�vcbd�^��~8^'`_c�vT�v�Q)R�m:N��v;N���S�V ��N�S,{ 4c[�^�Q�s'Y���N_c�v�S�V�STt'`0 �V Y�lQ�S2017t^2-4c[�^R_^\�N N^lQ�S��N�v�Q)R�m�SR_^\�N N^lQ�S��N�vcbd�^��~8^'`_c�vT�v�Q)R�m:N��v;N���S�V�N/flQ�S2-4c[�^dq�p�NyO#��N �lQ�SǑ-��N'Yϑ�Nؚ(�O^:Wdq ��[�lQ�S�qdqb,g'YE^GSؚ ��Q�s��'Y���^�N_c��N/f2017t^4g N�e 10g-N�e:N^��O�pg �5u�R0�p�R6eeQ'YE^�Q\ �q_�TS_g)R�m N�n� N/flQ�S�S��ON ёq\���N2017t^2-4c[�^N�~ N�n%N͑ �lQ�S2017t^2-4c[�^�[vQ�bD�6e�v:N-1.81�NCQ �q_�TlQ�SS_g)R�m NM�0 lQ�S,{4c[�^�Q�s'Y���N_c�v�S�V�STt'`�N/f2017t^4c[�^dq�p�NNM�NO�qdqb,g �(W5udq^:W_�b0OS�~�g0�c6Rdq�N0�Џ�e_I{�eb� N�R+Y �T^:W��He�v ��[�s�O�O�c�N ��R�RM�NO�q�eb,g/e�Q� N/f�~�~ZP}Y����M���]\O ��c6RTy�b,g9�(u/e�Q��V/f�R'Y5u�p9��V6e�R�^ ��cؚD�ёhTl��s��N/f�y�g�N�S5u�p�NI{"�?ez6eO�`?eV{ �nx�O?eV{He�v�^�N=\�N �M�NO@b�_z�����lQ�St^�b�b2��vz6eO�`�R �0 30lQ�S�St^t^�b>f:y �� 2001 t^_�Y �lQ�S�bD�;m�R�Nu�v�sёAmϑ�Q��c�~ 17 t^:N� �2013-2017 t^R+R:N-11.79 �NCQ0-26.62�NCQ0-15.02 �NCQ0-20.30 �NCQ�T-16.53 �NCQ ��kt^�bD�;m�R�sёAm�Q��'Y0 �1 �e�EQ�b2�я�Nt^eg�bD�;m�R�Nu�v�sёAmϑ�Q��:N��v;N���S�V0 �V Y�lQ�S�bD�;m�R�N�Q�v�sёAmϑ�Q��:N�;N��/flQ�S�W�^�S�b9e�] z/e�Q���^��'Y@b�0lQ�S �0\0�e :g�~��Y � cgq�V�[�����Q�c0�s�O�c>e�v?eV{��Bl �20NCS�t�[ϑ�N N:g�~GWF��~sQ\P ��f�N�e:g�^���bD��]'Y ��e:gM�WY�pQ�^��0�s g:g�~�s�O���e�v9e �GW�[�lQ�Sяt^�W�^�S�b9e�] z�bD�/e�Q��'Y0 �2 ��fя�Nt^eg�bD��v;N��y��v0�sёAm�Q�`�Q0y��vۏU\�S�[lQ�S�~%��TN�~�vq_�T0 �V Y�lQ�Sя�Nt^eg�bD��v;N��y��v�sёAm�QR+R:N�2013t^ 10.44�NCQ �2014t^10.21�NCQ �2015t^14.92�NCQ �2016t^18.56�NCQ �2017t^19.07�NCQ �wQSO�`�Q�Y N� `$�W�^�] zy��v N/f�W�^5u�ny��v�2016t^10g�b�N�vNS5u���n���N gP�lQ�S�[�b\�W�p5u�S��N N�{�y �[�p5u�S � N'Y�S\ 1�350MW�p5uT��Nib�^�] z02017t^9g�b�N�T�p5u�S N'Y�S\ 1�350MW�p5uT��Nib�^�] z02011t^1g�b�N�vNS5u���n���N gP�lQ�Sar9N_l,{�N�S5u�S��N N�{�y ar�N5u�S � N'Y�S\ 2�300MW�p5uT��N:g�~y��v>\�]>k �2013t^-2017t^R+R/e�Q16,934NCQ020,555NCQ063,086NCQ0106,835NCQ060,955NCQ ��b�NTt^�X�R�S5uϑ63�NCS�t�e ��X�R+Tz6eeQ22.14�NCQ �t^�X�R�O�pϑ820N T&q ��X�R+Tz6eeQ3.28�NCQ0 �N/fM�WY�pQ0�pQ9eib�^�S�]N��}ly��v�2012t^12g�b�N�vNS5u���n���N gP�lQ�S�T\�n,{ N�S5u�S��N N�{�y �T N5u�S ��{Qy��v02017t^12g�b�N�v�T N5u�S�]N��}ly��v02014t^11g�b�N�var�N5u�S2014t^M�WY�pQ3.5lQ̑�gzz�{�~�] z02012t^12g�b�N�vNS5u���n���N gP�lQ�SsO(g�e�p5u�SsOWS�pQ�] zy��v02016t^10g�b�N�v�[�p5u�S�pQ9eib�^�] z02017t^12g�b�N�v�T\�n�p5u gP�#��NlQ�S��N N�{�y �T�plQ�S �M�WY�pQ�] zy��v02016t^10g�b�N�v�T�plQ�S�e N�p�bv^\��py��v �2013t^-2017t^R+R/e�Q3,771NCQ04,591NCQ06,662NCQ020,930NCQ039,960NCQ ��b�NThQ营ceQ�p�w�t^�S�X�R�O�pϑ1,757N T&q ��S�X�R+Tz6eeQ9.23�NCQ0 a$�s�O0��NO�c>e�S�����b9e cgq�V�[�����Q�c�S�s�O�c>e�v��Bl �lQ�S�|�~2013t^-2017t^�vsQ�b9eD�ё/e�QR+R:N30,381NCQ030,516NCQ039,671NCQ030,675NCQ029,972NCQ �Ty��b9ey��vGW�N�e�]S_t^�b�N �lQ�S�|�~T5u�S�S5u:g�~GW�S�_�N1�kx5u�Ne�4�0.013CQ/CS�t�e01�]x5u�Ne�4�0.01CQ/CS�t�e�Sd�\5u�Ne�4�0.002CQ/CS�t�e �NlQ�S�|�~�Q12�S:g�~�[b�N��NO�c>e9e �v^�S�_�N5u�Ne�4��2016t^1g1�eMR�b�N0.01CQ/CS�t�e �2016t^1g1�eT�b�N0.005CQ/CS�t�e � ��s�O5u�Ne�4�t^�S�X�R5u9�3.33�NCQ������Q�c�b/g9e �t^�S���~b,g1.44�NCQ0 b$N,�u�N�b9e/e�Q :N�N:g�~�S`�ЏL��S�b/gGS�~ ��S5uON�kt^����beQN�[D�ёۏL��b/g9e � �lQ�S�|�~2013t^-2017t^N,��b9eD�ё/e�QR+R:N38,906NCQ045,370NCQ038,543NCQ026,733NCQ059,724NCQ ��b9ey��vGW�N�e�]S_t^�b�N0 c$dq�py��v�W�^D�ё �[&��[܀dq�pD��n_�Sy��v�|lQ�S�bD�_�S�v'Y�Wdq0u_�Sy��v ��N2013t^9g�����[&�y��v0W(���g��T �_�YΑY�R�c�]\O ��vMR �y��vD��n�Pϑ�21.93�N(T ��S_�S)R(u�eHh�Ǐ�VW��ċ�[YHh �MRg�]\O�S�_6��k'`b�g02013t^-2017t^�y��vD�ё/e�QR+R:N14,437NCQ01,101NCQ01,204NCQ0475NCQ060NCQ0�[&��[܀dq�pD��n_�Sy��v�b�N_Ǒ �\��Y�N�n4Y N4x�lQ�S�|�~�Odq�V�X �vQ�N���S�v�cN�vsQ5u�S�[�s�N��[�c ��S�O�~0RNS5u���n�s g-NN�5*N5u�S ��N � gHeM�NO�q�eb,g0 T�e ��[&�y��vhT��dq�p^:W�Bl�e�v �:SMO^:W�z�NO�Rf>f �wQ g��}Y�v6e�v�O��0 �N0sQ�NO��Yt 40t^�b>f:y �2017 t^D��N�Q<>kYO���S&����`�Q �e�EQ�b2��^6e&�>k�Qk�Qk ��Sky�S_t^���c30%OW&��QY �sS0.30�NCQ��N/flQ�Sя Nt^�O�p6eeQ:N2015t^15.35�NCQ �2016t^16.32�NCQ �2017t^18.99�NCQ ��O�p6eeQ�t^'YE^�X�R �2017t^lQ�S cgq&���R�g�l���c�^6e�p9�OW&��QY0.32�NCQ0 �2 ��~T%�N6eeQ0�.U?eV{�T�O(u?eV{I{�v�SS ��f�^6e&�>k�QkYO��:N16.78�NCQ ���gR12.07�NCQ ��X�R4.71�NCQ �,gg%�N6eeQ:N90.81�NCQ ��� Nt^ Tg86.33�NCQ�X�R4.48�NCQ ��^6e&�>kN6eeQ�XE^9SM�0,gg�^6e&�>k�Q<><><><><�@���cjojqjrhc^j_haj><><><><�5�cjojqjajh�1w5�cj ojqjaj=""><�5�cj ojqjaj=""><�5�cj ojqjaj=""><><><><�pjajo("z|���` b="" p="" d="" �="" r �="" v="" j�nf��������������������d="" �1$wd�`�gd�l|�d="" �1$wd�`�gd���d="" �1$wd�`�gd��d=""><�><�><><�� �="" �="" �="" �="" ="" ="" @="" h="" p="" d="" �="" �="" �=""  ="" p ���ир����h�n7n�,h�l|@���cjojqjrhc\�^j_hajo(2h��h�="" t@���cjojqjrhc\�^j_hajo(8jh��h�="" t@���cjojqjrhcu^j_hajo(5h��h�="" t5�@���cjojqjrhc\�^j_hajo(/h��h�=""><�@���cjojqjrhc^j_haj><�@���cjojqjrhc^j_hajo(p r v \ ^ r � � � �   n p d f z � � � � � & .="" @="" h="" l="" n="" t="" z="" |="" �="" �="" �="" �ҷҷҷҡҷҷҷ����ҷҷҷҷҷo�ҡҷ�1ht�@���cjojqjrhc^j_hajmho(sh1h��@���cjojqjrhc^j_hajmho(sh)ht�@���cjojqjrhc^j_hajo(7h��h�="" t@���cjojqjrhc^j_hajmho(sh/h��h�="" t@���cjojqjrhc^j_hajo()h`1�@���cjojqjrhc^j_hajo($�="" �="" z��="" jlr��f����μ���γ�~�dl6*hh�="" t@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" /hh�="" t@���cjojqjrhc^j_hajo(2hh�="" t@���cjojqjrhc\�^j_hajo()ht�@���cjojqjrhc^j_hajo(2h��h�="" t@���cjojqjrhc\�^j_hajo(h`1�@���cjojqjajo(#h��h�="" t@���cjojqjajo(/h��h�="" t@���cjojqjrhc^j_hajo(2h�l|h�="" t@���cjojqjrhc\�^j_hajo(f�j�p$��="" �"�"������ttb��d="" �wd�]�`�gd����(d="" �wd�]�`�(gd�����(d="" �wd�]�^�`�(gd���l��d="" �wd�]�l^�`�gd���l��d="" �wd�]�l^�`�gd���l��'d="" �wd�]�l^�`�'gd���l�d="" �wd�]�l`�gd�d="" �1$wd�`�gd="" ��jlpvxzl���������dz����yky]m@,&h��h�="" t@���cj\�ajmh="" o(sh="" h��h�="" t@���cjajh��h�="" t@���cj\�ajo(h��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" tcj\�ajh��h�="" t@���cjrhc\�ajh��h�="" t@�cjrhc\�ajh��h�="" tcjrhc\�aj&h��h�="" tcjrhc\�ajmh="" o(sh="" h��h�="" tcjrhc\�ajo('h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" 'hh�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" �j\f�������pt��8vbf�$���ⱥ���s�ara�����ara@a�#h��h�?1@���cjajmh="" o(sh="" h�?1@���cjajmh="" o(sh="" #h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" !h@���cjrhcajmh="" o(sh="" 'h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" h��h�="" t@���cjrhcajo(#h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" h��h�="" t@���cjajo(h��h�="" t@���cjajh��h�="" tcjajh��h�="" tcjrhcaj#h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" $*2468bdfnp�����="" ="" "="" �="" �="" !����ҷ���ҋҋ�xdsdxax#h��hp!{@���cjajmh="" o(sh="" !h�?1@���cjrhcajmh="" o(sh="" 'h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" #h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" h��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" t@���cj\�ajo(h��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" tcj\�ajo(h��h�="" tcj\�ajh��h�="" t@���cj\�aj&h��h�="" t@���cj\�ajmh="" o(sh="" !!h!\!"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"##���۵���ueu�gu9,h��h�="" t@���cjajh��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" t@���cjrhc\�ajh��h�="" t@�cjrhc\�ajh��h�="" t@���cj\�ajh��h�="" tcjrhc\�aj&h��h�="" tcjrhc\�ajmh="" o(sh="" h��h�="" tcjrhc\�ajo('h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" #h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" #h��h�="" t@���cjajmh="" o(sh="" #h��h�2@���cjajmh="" o(sh="" �"#%�%@&`'�'x(�(�����ygy="" �0d="" �wd�`�0gd���l�d="" �wd�]�l`�gd��="" �����0d="" ��wd�]�^�`�0gd��="" �����+d="" ��wd�]�^�`�+gd�����d="" �wd�]�^�`�gd�{-���d="" �wd�]�^�`�gd�� �d="" �]�gd{v���'d=""><&>&@&F&J&���Ƕ���saO9%'h��h� t@�CJRHcaJmH o(sH *h��h� t@�CJRHc\�aJmH o(sH #h��h� t@���CJaJmH o(sH "h��h� t@���CJRHc\�aJo(h��h� t@���CJRHc\�aJh��h� t@�CJRHc\�aJ&h��h� t@���CJ\�aJmH o(sH h��@���CJaJmH o(sH hN�h� t@���CJaJmH sH #h��h� t@���CJaJmH o(sH &h��h� t@���CJ\�aJmH o(sH #h��h� t@���CJaJmH o(sH J&�&B'`'b'd'f'�'�'�'x(z(�(�(�*�*�*�*�-�-�/�/�0�0�0�1@2b232343�����ճ�Փ�n�n�n�n�n�n�nVnVnVn/h��h� tCJOJQJ^J_HaJmHo(sH'h��h� tCJOJQJ^J_HaJo(!h�EbCJOJQJ^J_HaJo(#h��h� t@���CJaJmH o(sH h��h� t@�CJ\�aJh��h� t@�CJRHc\�aJ"h��h� tCJ\�aJmH o(sH h��h� tCJ\�aJo(h��h� tCJaJmH o(sH h��h� tCJaJo(�(�*�-�-�/�/�0�043F3\4�4�6�68:8�9�9;>;r<><����������������������l��d �wd�]�l^�`�gd���l��d="" �wd�]�l^�`�gd��="" �0d="" �wd�`�0gd��="" �d=""><><><><><><><=\x]�]�^n_$b�b�b�b4cdc�c�c�cd�ծծծծծ��ծԛծծԙծծծԉ}ծj��$h�\�@���cjrhc\�ajmh o(sh="" h��h�="" tcjajo(h��h�="" tcjajmh="" o(sh="" u!huq�@���cjrhcajmh="" o(sh="" "h��h�="" t@���cjrhc\�ajo(*h��h�="" t@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" 'h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" -h��h�="" t5�@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" %="">eI{�s�O9e ��S�O�p9e � ��[�bd� Neg�v��Y�S��R�c�O�~-N�VNS5uƖ�VirD� gP�lQ�S\O:NNS5u�|�~�QONT�T�PY(ub1uvQ�~NYt0FO��@w�S5u:g�~�s�O9e ��v�meQ�c^ �lQ�S�bd� Neg�v��Y�e�l�Q(u�NvQ�N�|�~�QON-N � cgq�V�[�T-N�VNS5uƖ�V gP�lQ�S�cۏNOHe�eHeD��NYn�v�[�c �2017t^ �lQ�S�~�~TUSMO�[�bd� Neg�v��Y�~NۏL��N�ht ��Q�*gegO(u�N<>

f:y �2017 t^+g�^6e&�>k:N 13.87 �NCQ ��k 2016t^+g�^6e&�>k 9.79 �NCQ ��X� 41.65 0vQ-N 2016 t^+g 2-3 t^03-4 t^�^6e&�>kR+R:N 1.34 �NCQ04101.16 NCQ �NKN�[�^�v �2017 t^+g 3-4 t^04-5 t^�^6e&�>kR+R:N 1.58 �NCQ04,176.69 NCQ ��^6e&�>kYO���Q�sMRT�w�v0 �1 �e�EQ�b2��^6e&�>k'YE^�X��v�S�V0 �V Y�2017t^lQ�S%�N6eeQ90.82�NCQ ��� Nt^�X�R4.49�NCQ0vQ-N.U5uN�R�[b66.23�NCQ ��� Nt^�X�R1.27�NCQ ��O�pN�R�[b18.99�NCQ ��� Nt^�X�R2.67�NCQ02017t^�.UFU�T+Tz6eeQ:N104.25�NCQ �,gg�sёAmeQ100.97�NCQ �g+g��6e&�>k-�p9��X�R1.26�NCQ ��^6e&�>k�SkN 2017 t^+g 3-4 t^04-5 t^�^6e&�>k�vwQSO�Q�[ ��f�[�^�^6e&�>kYO���w�v�v�S�V0 �V Y��^6e&�>k&���YO��X[(W�w�v;N��:N(WTv^B\b��Q萀_eg�b�m�e&���RR g�0�VlQ�SO��?eV{sQT��e N���cOW&��QY ��kP[lQ�S�GW*g�[�v�N��_eg���cOW&��QY �g+gOW&��QYYO��:N�kP[lQ�S��vGl;`pe ��~͑�e�htTv^�b�mT�v�^6e&�>k&����SOW&��QY�`�Q�Y N� &���2017t^gRYO��2017t^g+gYO���^6e&�>kOW&��QY���c�k�O�% ��^6e&�>kOW&��QY���c�k�O�% �0-6*Ng578,225,917.24767,372,564.396*Ng-1t^�Q8,545,538.00427,276.905.00180,995,020.509,049,751.035.001�2t^34,622,930.003,462,293.0510.0107,217,738.6010,721,773.8610.02�3t^134,380,396.2526,876,079.2520.0033,622,930.006,724,586.0020.003�4t^41,011,634.4620,505,817.2350.00133,380,396.2566,690,198.1350.004�5t^1,436,127.48718,063.7450.0040,911,634.4620,455,817.2350.005t^�N N112,475,624.43112,475,624.43100.00113,911,751.91113,911,751.90100.00T��910,698,167.86164,465,154.601,377,412,036.11227,553,878.15�fckMRT�[�k�`�Q�Y N� &����fckMR2017t^g+gYO���fckT2017t^g+gYO���^6e&�>kOW&��QY���c�k�O�% ��^6e&�>kOW&��QY���c�k�O�% �0-6*Ng819,175,792.91767,372,564.396*Ng-1t^�Q219,290,177.7210,964,508.875.00180,995,020.509,049,751.035.001�2t^9,251,787.30925,178.7310.0107,217,738.6010,721,773.8610.02�3t^17,306,345.553,461,269.1120.0033,622,930.006,724,586.0020.003�4t^158,603,080.7579,301,540.3850.00133,380,396.2566,690,198.1350.004�5t^41,766,941.6520,883,470.8350.0040,911,634.4620,455,817.2350.005t^�N N112,017,910.23112,017,910.23100.00113,911,751.91113,911,751.90100.00T��1,377,412,036.11227,553,878.151,377,412,036.11227,553,878.152016t^lQ�S2-3t^�^6e&�>k�`�Q��^6edq>k1.09�NCQ�vQ-N�^6e-N��5u�R1�NCQ ��^6e|T&O�\���irAm gP�lQ�S0.07�NCQ � ��^6e�p9�0.26�NCQ02017t^lQ�S3-4t^�^6e&�>k:N�^6eE\�p9�0.41�NCQ0 2017t^lQ�S3-4t^�^6e&�>k�`�Q��^6edq>k1.09�NCQ�vQ-N�^6e-N��5u�R1�NCQ ��^6e|T&O�\���irAm gP�lQ�S0.07�NCQ � ��^6e�p9�0.25�NCQ �2017t^4-5t^�^6e&�>k:N�^6e�p9�0.41�NCQ0 (3)��~�f 2017t^+g&�����Ǐ1t^�^6e&�>kb_b�vN�R̀of0�Nf�[�e0*g�S�e6e>k�v�S�V0�Nf�[�eNlQ�S�Sc��vؚ/f&TX[(WsQT�sQ�|0 �V Y�2017t^+g&�����Ǐ1t^�v�^6e&�>kYO��:N5.08�NCQ �;N���gb�Y N� `$�^6e�p9�1.70�NCQ�;N��/f�^6eE\l0^�E\l�v�O�p9��S��.U�p9�0 a$�^6e�q�e>k1.10�NCQ:;N��/flQ�S�c��P[lQ�S���n5u�R�^6e-N��5u�R�q�e�.U>k �2013t^12g���n5u�RN-N��5u�R~{��dq�p-��T T ����n5u�RT-N��5u�R/}���.Udq�p245,218(T �+Tzё��T��1.35�NCQ �*bbk2017t^+g\ gYO>k1�NCQ*g6e�V0 b$�^6e5u9�0.93�NCQ�:Nw5uQlQ�S kblQ�S@b^\5u�SNS5u���n���N gP�lQ�S�[�b\�W�S5u�S��N N�{�y �[�S5u�S �5u9�0.93�NCQ �9hnc�V�[5u�vO0�V�[�S9e�YT�T N�S�v 0sQ�NpS�SNS5u�R^:W;`�~g��z�N:g�~5uϑ�[�c�T5u9��~�{�eHh�v��w 0��R�N"�[2006]78�S ��e�N�|^y �2006t^�[�S5u�S�v NQ5u�N1u�Seg�v$N�y5uϑ5u�NTv^:NN�y5uϑ5u�N ����_5u9�6eeQ0.95�NCQ �2007t^ T7hnx��5u9�6eeQ �*bbk2007t^+gw5uQlQ�S�Nnx���N�RD�ё �*g\2006t^:�SD�ё0.45�NCQ�T2007t^:�SD�ё0.52�NCQnx��v^c&� �2007t^+g�[�S5u�ShQ�����c�NOW&��QY �2008t^�[�S5u�S�~Nw5uQlQ�Snx��T\���cOW&��QY�te:N0.93�NCQ02010t^lQ�S6e-��[�S5u�S ��^6e&�>k�TOW&��QYNv^l�eQlQ�S&�b�0 c$�^6e�] z0Pg�eI{�^6e>ky�1.33�NCQ0;N��/flQ�S�v N^\P[lQ�S NS5u���n�] z gP�lQ�S0ў��_l��5u5ul gP�lQ�S�v�^6e>ky� �1u�N k>k�eD�ё'} _ ��^ߏ/e�N �b_b0vQ-N0.85�NCQ:P�R�e:NlQ�S�c����N -N�VNS5uƖ�V gP�lQ�S@b^\ON0 (4)�f���[&�����Ǐ 1 t^�^6e&�>k �lQ�S�bǑ�S�vL�KN gHe�v6e>k�c�e0��t^�[O��^8h�gv^�Sh�a�� �V Y��[&�����Ǐ1t^�^6e&�>k �lQ�SǑ�S�v6e>k�c�e�N/f�[�N�^6e�p9� �lQ�S\ۏNekǑ�S�[ k9��p(u7bۏL�ɋ��0sQ\Ph0Џ(u��L��S�_�O�N6e�p9�I{�c�e�R:_�p9��V6e�]\O � T�e�R'Y�Q��~He�8h�R�^ ��R:_n6e�Rϑ �ۏNek�Q\�^6eYO��0�N/f�[�Nw5uQlQ�S klQ�S@b^\�[�S5u�S5u9�0.93�NCQ �lQ�S\�~�~Nw5uQlQ�SOSFUv^�y�gT?e�^ gsQ���S f ��N�S�e�e㉳Q勆S�SW�Yu�0 N/f�[�N�^6e-N��5u�R�q�e>k �lQ�Sck�Ǐ�l�_Kb�k�~�bꁫ�T�lCg�v ��vMR�lb�\*g$R�Q0�V/f�[�N�^6e�] z>kI{>ky� �lQ�S6R�[�N^�5uON$Nёnt�eHh �b�z�N�~�~:g�g06R�[�N؏>k��R0v^fnx�N#��N�� �=��[#��N ��R'Y�P6e�R�^0 O��^a�������z�OO��^�N�R@b�yr�knf�TO ��QwQ�v8h�ga��0 60t^�b>f:y �2017 t^+g��L�bQQhync:N 2.98 �NCQ �g+g�~bknx����L�bQQhync:N 3.43 �NCQ �hync�m�Sё����'Y0 �1 �e�EQ�b2�,gt^�^��L�bQQhync�Nu�v�Nf̀of0�Nf�[�e�Shync�~�{�e�p0 �V Y�w5uQlQ�S/flQ�S/UN5uϑ�.U�[7b ��kgg+gw5uQlQ�STblQ�S/e�N Ng.U5u9� �5u9�/e�N�e_R:N�sё0��L�bQQGlhy�Tdq>k05u9��b&� N�y0blQ�S\ N��Nw5uQlQ�S�S�_�v�R��L�bQQGlhỳfNl����~dq�w(u�N/e�Ndq>k0 �2 ��Oncg+g�~bknx����L�bQQhync�vsQOS��;N��ag>k �$R�ehync�~bknx��/f&T&{TO���QR0��t^�[O��^8h�gv^�Sh�a��0 O��^a�������z�OO��^�N�R@b�yr�knf�TO ��QwQ�v8h�ga��0 70t^�b>f:y �2017 t^+g 3 t^�N N�v���N>ky�:N 2,510.89 NCQ �vQ-N�^6e��V^t�xlQ�S 2,448.98 NCQ0 �1 �e�EQ�b2� 3 t^�N N�v���N>ky��vb_b�S�V0�Nf̀of0�Nf�[�e0*g�S�e�~�{�v�S�V ��N�S�Nf�[�eNlQ�S�Sc��vؚ/f&TX[(WsQT�sQ�|0 �V Y�lQ�S3t^�N N���N>ky�:N2,510.89NCQ �;N��:N���Nў��_l)Y#W�y�b���N gP�lQ�S��N N�{�y )Y#W�y�b �D��n�R�c>k02011t^ �lQ�S�Q�0Rў��_l�[���bD� gP�lQ�S� N�y �[��lQ�S � T N�b gў��_lwN�S�l^StQ�Q:W�NޏݔW�w� N�y A1 ��Sў��_lwN�S�l^kQ�N�Q:W�g:WݔW�w� N�y A2 �$NWWݔWD��n4Oudq�pD��n �(W�~Ǐ�R�c���Sdq�pD��nT ��Ǐ_�Sbl���D��n�S���_)R�mb�n�N6eeQ ��Vdk �lQ�S�Q�[6e-��[��lQ�S51%��Cg ��N ��[�s�b g N�$NWWݔWD��n �v^�N2011t^10g20�eT�[��lQ�S�S��N)Y#W�y�b/e�N�N2,500NCQ(u�N N�$NWWݔWD��n�v�R�g�]\O0*bbk�vMR��]\O�N*g�[b0)Y#W�y�bNlQ�S�Sc��vؚ NX[(WsQT�sQ�|0 �2 ��f�^6e��V^t�xlQ�S>ky�b_b�S�V0�Nf̀of0*g�S�e�~�{�v�S�V�SlQ�S�]Ǒ�Sb\Ǒ�S�v�P>k�c�e0 �V Y�*bbk2017t^+g �lQ�S�^6e��V^t�xlQ�SCDM�x�Nf6eeQ2,448.98NCQ0CDMy��v �sSnm�SU\:g6Ry��v �/f�W�N 0T�T�VlP�SSFh�glQ�~ 0�T 0�N�����[fN 0ĉ�[�v N�yup;m:g6RKNN0CDMAQ��T�T�VlP�SSFh�glQ�~@bR�v�S���V�[�Ǐ�c�OD�ё�Tl��y�b/g.^�R^��SU\-N�V�[�[�e)n�[lSO�Q�c �v^ncdk���_@b�Nu�v�~8h���v�Q�cϑ ��N�O.^�RvQu��[�N�N(W�N�����[fN-N@bb�b�v�~_g'`)n�[lSO�Q�cIN�R0 T�eCDMy��v;m�R:Ny��vNS�;N�v�SU\-N�V�[�v�Sc�~�SU\ZP�Q!�.s0ُ7hCDM�� wb/f�W�Ny��v�v�Sb�T\O:g6R ��[N�eb�:N�S���V�[�c�O�fYe\L�b���vup;m'` �M�NOvQu��~�N�����[fN�v;`b,g � T�e:NCDMy��v�vNS��e�c�O��Y�vD�ё�THQۏ�b/g0 2011t^10glQ�S�Q8h5u�S�T N5u�Sz�)R�Ǐ�N��VERM8h���]\O02011t^nx�[�S�Nf�Q�cϑ34.4862N(T � cS_�e8.7'kCQ/(T���{ �2011t^CDM�Nf6eeQ:N300.03N'kCQ � c2011t^12g30�eGl�s�bT�Nl^2,448.98NCQ0 2012t^�S'k2m:P�RqS:g �'kCQ,�<><>ky��N�e�l6e�V0 �3 ��fN��V^t�xlQ�S�Nfe\L��v�QV{ z�^0�QV{�Onc�S�QV{/f&T�[Na0��t^�[O��^8h�gv^�Sh�a��0 �V Y�N��V^t�xlQ�S�v�Nf �/f(WlQ�S�c����N-N�VNS5uƖ�V gP�lQ�S�~N�r NۏL��v �lQ�SN��V^t�xlQ�S~{���N�vsQOS��0 O��^a�������z�OO��^�N�R@b�yr�knf�TO ��QwQ�v8h�ga��0 80t^�b>f:y �2017 t^Cg�v�l8h�{�v�g��Cg�bD�6e�v:N-1.86 �NCQ0Yn�g��Cg�bD��Nu�v�bD�6e�v:N-0.15 �NCQ �N Nt^�v�k � 'YE^ NM�0 �1 �Cg�v�l8h�{�v�g��Cg�bD�6e�vwQSO�Q�[ ��m�ST�%�lQ�S�v;N��"��Rpenc ��SvQN Nt^�k��N�~�SS�v;N���S�V0 �V Y�Cg�v�l8h�{�v�bD�6e�vS�b�N/f�[�S��ONёq\���N�v�bD� �2017t^�Sdq�N'YE^ N�m�vq_�T �1u�Nkp5uONN�~nfM� N�n%N͑ �2017t^ёq\���NR_^\�klQ�S��N�Q)R�m:N-8.96�NCQ �lQ�S cgqCg�v�l8h�{��Blnx���[vQ�bD�6e�v-1.87�NCQ �2016t^lQ�Snx���[vQ�bD�6e�v:N0.04�NCQ��N/f�[�S��ON�T\�n^�T�S�p�R gP�#��NlQ�S�v�bD� �,gg cgqCg�v8h�{��Blnx���[vQ�bD�6e�v0.01�NCQ �N2016t^cs^0 lQ�SYn�g��Cg�bD��vwQSO�Q�[ �e\L��v�QV{ z�^�T�Oo`�b2��`�Q ��Nf�[�e0�S�Nf�[�eNlQ�S�Tc��vؚ/f&TX[(WsQT�sQ�|0��O��^8h�gv^�Sh�a��0 �V Y�9hnc2017t^10glQ�S,{�N!k4N�e��N'YO�Q�� �lQ�S�N2017t^12g(WS�N�NCg�Nf@bcLr�Q.U@bctQ���wN40%��Cg �S�NO��40%��Cg0�Nf�[bTlQ�Sc g�vў�ltQ����Cg1u�S�c��70%�S:N�S��30% �c g�vS�NO����Cg1u�S�c��80%�S:N�S��40%0�Nf�[�eGW:Nd��\NtQƖ�V gP�lQ�S ��Nf�[�eNlQ�S�Tc��vؚ NX[(WsQT�sQ�| �lQ�S�]\�vsQ�`�Q cĉ�[ۏL��N�b2�0 O��^a�������z�OO��^�N�R@b�yr�knf�TO ��QwQ�v8h�ga��0 N0sQ�N�Oo`�b2� 90t^�b>f:y �2017 t^+g�V�[D��NYO�� 184.59 �NCQ ��� Nt^+g175.38 �NCQ z g�X�R�FO�{t9�(u-N�V�[D��N�b�e:N 0.18 �NCQ ��� Nt^ 0.07 �NCQ �'YE^�X�R0 �1 �e�EQ�b2��{t9�(u-N�V�[D��N�b�e�vwQSO�Q�[0 �V Y�lQ�S�|�~TUSMO�{t�NXT�RlQ-NO(u�v�V�[D��N���c�v�b�e9�(u(W �{t9�(u O���y�v-N8h�{0 �2 ��~TlQ�S�~%��TN�R�SS ��f�{t9�(u-N�V�[D��N�b�e'YE^�X�R�v�S�V0 �V Y�2017t^�{t9�(u-N�V�[D��N�b�e'YE^�X�R;N��/f1u�N2017t^lQ�S�S�c��P[lQ�StQ���wN�e�N�ϑ �Ty��V�[D��N�b�e(W�{t9�(u-N8h�{@b�0 100t^�b>f:y �zё�SD��R-N?b�Nz:N 0.32 �NCQ0�WG�W0WO(uz:N 0.65 �NCQ ��� Nt^GW'YE^�X�R0 �1 �e�EQ�b2�?b�Nz0�WG�W0WO(uz�vwQSO�Q�[0�vsQ�NfbN�R�`�Q�SvQg�eۏU\0 �V Y�lQ�S@b g�v?b�N0W0WGW cgqz�lĉ�[���c4�~?b�Nz0W0WO(uz �2017t^lQ�S�e-�n0Yn?b�N0W0W�Ny�0zё�SD��R-N?b�Nz0�WG�W0WO(uz�� Nt^'YE^�X�R;N��/f�V:N cgq 0�X<x]�]�^p_$b�bbc�ce0epfghhh��������������� $dh$g$ifa$��d="" ��vd3wd�]�`�gd���l��d="" �vdd]�l^��gd{v="" & f�l�d="" �wdd]�l`�gd��="" & f�l�d="" �wd�]�l`�gd���l��d="">hHhXhbhlh|h�lc������ dh$If�kd�$$$If44� �F�/ �$�������0� �� ����� ���� ���� ���� ���4�4� la�� $dh$G$Ifa$ |h~h�h,# $$Ifa$�kd,%$$If44� � ֞�/� + "� �$���r����������0� �� ������������������������������������4�4� la���h�h�h�h�h�h�h������ $$Ifa$�h�h�h�h1( $$Ifa$ $$Ifa$�kd4&$$If� ֞�/� + "� �$���r���������0� �� ������������������������������������4�4� la���hii8iRi\i����� $$Ifa$\i^ihi�i1( $$Ifa$ $$Ifa$�kd-'$$If� ֞�/� + "� �$���r����������0� �� ������������������������������������4�4� la���i�i�i�i�i�i����� $$Ifa$�i�i�ij1( $$Ifa$ $$Ifa$�kd&($$If� ֞�/� + "� �$���r����������0� �� ������������������������������������4�4� la��j2j>jZjtj�j����� $$Ifa$�j�j�j�j1( $$Ifa$ $$Ifa$�kd)$$If� ֞�/� + "� �$���r����������0� �� ������������������������������������4�4� la���j�j�j�j kk����� $$Ifa$kk"k<���ı��ğ���ڍ|f�ğ��u�u���!h�y�@���cjrhcajmh o(sh="" *h_,h�="" t@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" !h_,@���cjrhcajmh="" o(sh="" !h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" $h�$b@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" $hok@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" *h��h�="" t@���cjrhc\�ajmh="" o(sh="" 'h��h�="" t@���cjrhcajmh="" o(sh="" !hok@���cjrhcajmh="" o(sh="" �~:�� �v�l��6����z��^��z��.�d�������������������l�� d="" �wdd]�l^�`� gd���l�d="" �]�l^�gd�="" �="" & f�l�d="" �wd�]�l`�gd�="" ��l��d="" �wd�]�l^�`�gd���l��d=""><�>��� �&�(�����$�N�V�X��^��x�����������������������������ڳڢ�ď�����|fZOZOZOZOZOZOZh� �h� tCJaJh� �h� tCJaJo(*h� �h� t@���CJRHc\�aJmH o(sH $h� �@���CJRHc\�aJmH o(sH $h�$b@���CJRHc\�aJmH o(sH !hT4�@���CJRHcaJmH o(sH !h� %@���CJRHcaJmH o(sH *h��h� t@���CJRHc\�aJmH o(sH 'h��h� t@���CJRHcaJmH o(sH !h�'�@���CJRHcaJmH o(sH �&�.���������Ƌ��"�*�.�D���(���ҍf�̎�������������տ��������q_�K'h��h0P@���CJRHcaJmH o(sH "h��h� t@���CJRHc\�aJo(h��h� t@���CJRHcaJo('h��h� t@���CJRHcaJmH o(sH -h��h� t5�@���CJRHc\�aJmH o(sH $h�$b@���CJRHc\�aJmH o(sH *h��h� t@���CJRHc\�aJmH o(sH 'h� �h� t@���CJRHc\�aJmH sH h� �h� tCJaJo(h� �h� tCJaJD���(���ҍ^�̎�r�������������������������������������������������������������gd� t�l��d �WD�]�l^�`�gd���������������������������������������ΒВԒ֒ؒܒޒ��ɵ�ɵ������������������h�$bCJmHnHu h� tCJo(jh� tCJUo(h� tjh� tUhl�jhl�U'h��h0P@���CJRHcaJmH o(sH 'h��h��@���CJRHcaJmH o(sH !h��@���CJRHcaJmH o(sH !h0P@���CJRHcaJmH o(sH ��������ؒڒܒޒ��������l��d �WD�]�l^�`�gd��G$01�82P��. ��A!�"�#��$��%��S�� ��EDd ��ON� � � s �@��A(8��?��image1.pngC"�F ����. ���PK �N�@drs/PK�N�@�%?�drs/downrev.xmlM��N�0 ��H�Cd$nl�"*MW �;t�7��Ʃ������[���ߔˣ՞�8��- (�6��; ����������‰",�ˋ �N�:uJB8h�Oi*��mO�"L��m��1��;�f ������<�jtl�p�t���>{7����U��5��X[�T�9/nƿ��6 wA��pǏ���΄Tَ��7�T�:@�Oh!R߾�pL/�B>�7 ���� �i;KؒE����z��УAd�t9����kŷ��+�TO|��R�q �I����~����� � [�d�e_�H�B9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���X��d���C(�E?UڀmH�y�I���ߟ�9�Z �IEND�B`�PK �N�@_rels/PK�N�@�f<�� _rels rels���j�0 ���}q���n/��k��؊c[f2�����e��~������"k�l`���0;�1��� (�6{�pf78���3.��#�c�(y ̵�w��͘�tt0��d�lm#]��ڀz��gͿ0n���="" ���.����):&��v���i��u�e���6��f���,jy�~}_�����g="">��~���Wo��PK �N�@ drs/_rels/PK�N�@�&��!drs/_rels/e2oDoc.xml.rels��Aj�0E���A�>��E(Ų7��mH0HcY� I-��#�&�@��?�=���*~)eXA״ �u0�����{� "d�k`R�Q�q�}�gZ��Q^\̢R8+XJ�_Rf���܄H\�9$����ʈ����m�2=3`xa��(H��@\�X����<><6�pk�n�@y�[content_types].xml���n�0 ��h�c�+jsv@�݁�# 4="" j�6�q�8���i�m��!����/�r��#�="" �qx�۲� p9m����橸猢d-g�p�_5�w����d#�|��?aj+�t0u:���z���="�EU�" �0�"� �,[����z��{�="g�������f">�şD��N��h���nbB}�U��D�34O7I�̆����s��{I���*C|�6� Hh������li�p]g�m�6ao0�Υ�µN]���c�����PK�N�@y� � [Content_Types].xmlPK �N�@^_rels/PK�N�@�f<�� �_rels/.relspk="" �n�@drs/pk="" �n�@="" |drs/_rels/pk�n�@�&��!="" �drs/_rels/e2odoc.xml.relspk�n�@�%?�="" "drs/downrev.xmlpk�n�@.pt���="" drs/e2odoc.xmlpk="" �n�@="" �drs/media/pk�n�@d�˂="" %drs/media/image1.pngpk="" ="" r�="" ��b�?p�x�ݹ_~k��p�਄�d�n�p�x�ݹ_~k��p�਄��png="" ="" ="" ihdr.6�="" ubkgd�������="" phys���+�idatx���[�nq��1="">�K��2H!�+^�\&��-����Ҕ�(iF䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗU_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04G���Z�#���'�0'� *�i��J��zw���B�U谏4WI{-�F�� D�?�G���E�V�o�S�l�r��H݁6%���q��������#Ͷ.Xj�=,��'������[�?[~�[}��U:��3u)dY����H�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�V��#ުc�X��%d�y��X�+��&J��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���X���]�XaEx�+��;mF�����E�߉���:�Kd��~ �y>�pǏ���΄Tَ��7�T�:@�Oh!R߾�pL/�B>�7 ���� �i;KؒE����z��УAd�t9����kŷ��+�TO|��R�q �I����~����� � [�d�e_�H�B9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���X��d���C(�E?UڀmH�y�I���ߟ�9�Z �IEND�B`�;Dd ��ON� � � s �4��A(8��?�� �VGr 3C"�H ����0 ���PK �N�@drs/PK�N�@�%?�drs/downrev.xmlM��N�0 ��H�Cd$nl�"*MW �;t�7��Ʃ������[���ߔˣ՞�8��- (�6��; ����������‰",�ˋ �N�:uJB8h�Oi*��mO�"L��m��1��;�f ������<�jtl�p�t��� ;vq��h��g�vtc!���r�g�~pk�n�@����drs/e2odoc.xml���n�0 ����7n��(�8eѡàb �����ypʡo?jv���@wa����^ݞ�="" h�x���l.:�[�f="">?=\�H�ﰑ/������j\��-�`�chd�R��*�-ę��P{��xK]�Y��r>�����@^a��u3�u��U��u�$�F2[*+�u��j���#�Q|�‚q�,��bO�R���'d5�j~&,��[��Fmi�V?[�m�W)X��b\� ��g�� d�G��D��}�û�����]�w/�w�v� fr��=������^k�p��ޢKc� H�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`�pk �n�@_rels/pk�n�@�f<�� _rels/.rels���j�0 ���}q���n/��k��؊c[f2�����e��~������"k�l`���0;�1��� (�6{�pf78���3.��#�c�(y ̵�w��͘�tt0��d�lm#]��ڀz��gͿ0n��� ���.����):&��v���i��u�e���6��f���,jy�~}_�����g>��~���wo��pk �n�@ drs/_rels/pk�n�@�&��!drs/_rels/e2odoc.xml.rels��aj�0e���a�>��e(ų7��mh0hcy� i-��#�&�@��?�=���*~)exa״ �u0�����{� "d�k`r�q�q�}�gz��q^\̢r8+xj�_rf���܄h\�9$����ʈ����m�2=3`xa��(h��@\�x����<;m���şd��n��h���nbb}�u��d�34o7i�̆����s��{i���*c|�6� hh������li�p]g�m�6ao0�υ�µn]���c�����pk�n�@y� � [content_types].xmlpk �n�@`_rels/pk�n�@�f<�� �_rels/.relspk �n�@drs/pk �n�@ ~drs/_rels/pk�n�@�&��! �drs/_rels/e2odoc.xml.relspk�n�@�%?� "drs/downrev.xmlpk�n�@���� drs/e2odoc.xmlpk �n�@ �drs/media/pk�n�@d�˂ 'drs/media/image1.pngpk r� ��b�?p�x�ݹ_~k��p�਄���n�p�x�ݹ_~k��p�਄��png ihdr.6� ubkgd������� phys���+�idatx���[�nq��1>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`��$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v 44� �0� �� ����+�,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a��b 66666668���� 0@p`p������6888 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thr`��"r ck�e $1$a$(cjkhojqj_hajmh nhsh th\\ h�� 2!d��xd�yd$$@&cj ojpjqj^jaj$a`���$ ؞���k=�w[soni@���n nf�h����3�\`�?�/�[���g��\�!�-�rk.�s�ի�..���a濭?��pk!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}q��%v/��c/�}�(h"���o� ������=������ ����c?�h�v=��ʌ��%[xp��{۵_�pѣ<�1�h�0���o�r�bd���je�4b$��q_����6l��r�7`�������0̞o��,�en7�li�b��/�s���e��е������pk!ky���theme/theme/thememanager.xml �m � @�}�w��7c�(eb�ˮ��c�aǡҟ����7��՛k y,� �e�.���|,���h�,l����xɴ��i�sq}#ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�gw���)�e�+& 8���pk!�m�qtheme/theme/theme1.xml�ymoe�#�f{oc'vgu�رh�f�[��x=ޝzvg53n�j�hh��z����z $ʯi)*e�_����n�&ia�!��>��ǽ3�x�n��>���u�wl0�č߫�߿z��}rx���{���h9t�8�t/���χ�?����xy����'�~���3s����~����o_|w��)��ӈht��=�a�+��d ng�1-rlɓ�1�rj�wt蠯m1k����"�o he�˓ێ½pl-�|%����e��hy7�'qp.\l��=���d�q�ķ3i�ofi�����.ñ���b�rb�-j��p_p�g ݢ��i�k�t�dӌh�f�i��o�7;7q��2��ⱦ�����d�>a�/��q�>�x��w� ˔�m�_�u��h�q�)�h� ���+:vi�w�4r�b�qϫ��"r���!��2l��a��c�b��u|����!8^8�>�ܠ���,a��б�v�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožtv �g��"�ѧ��bh�����'�.�4��x޵�w-��ϸ�e�|�f;��v��`�b3"g '�e����\�fh��o �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�ly%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���t�ʅ�)��:ªz�k��l�s��&c �m��ܛ0� [�˫p@ע�`�j�۽7 ���y�h�xh�i��ct5a�r��@��h��zazc�}i' rq\m��,zo�,�gq�u{�y\,n���ר/�=����l _��.�̇y7c�6�-fs�h62��"��5�����nh�t[x�65̫4x�%y����ֳ2�f�kh����i~tckf#�b� +�w�1m�|����4`��!�:u��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��d�j�psǹ橠�v��1����?#s�i�?3e�'ps�2���w`���q�b]( ��08���w��� n��a��[s��)k8�= aa?r� dڒɾc�uӽ˲d)#�queb��}������c!���&i0����>�4�s�7���{���z�� f�}� 4��skvukoȳ��h�~1�jyu���v�h��5u8�vk;֜���l9��ű�d �� ��?*|fl� �����"��a3����>g��]��dm2ivֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����qv�1�1�iu���-�ߟ0%m2�oj���3u�o%ҍ���pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 +_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�m�q�theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� �5������������ ���5 ����� � p � ��$!#j&43d�l�x<����ޒ!"#%&'(*+-k^rtuwf�"�(�<h|h�h�h�h\i�i�ij�j�jkjruye��������)139>gnv\bisw�����������@eijmn���������������������� "&37:;=p[_gk|����������(389>lsv\_eho������������������� "&xz]cdehilmpq��������������������������� $(+absv|}����k l m p t t � � � � � � � � � � � � � � � � ! " + ; < = h l m n w \ m q r t � � � � � � � � � � g i q s � � � � � � � � � � � � � � � � �   p q r s t e q t u w x � � � � � � � � � � � � � � �   a e h m o u j � � ��������������������� #l�������� $'+,1;<=egrsuykv}~��������������������������!$*68ahqt\behj������������������������ #$&*6;ajnoqdhinsx{������������������ #)luvwzefgjvwx{����������������������������%&+7=@fiorx[aqrs������  c����������������-1npsyzh����������������� ,01hjoz���������������!'05?|���������~�����������"%58<adg ;=?wy\bosuz{}~������������)+o������� #&*-48q����������5pw]bipty����������������������� ").6:ejrv_dlpsw������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3!4!5!6!{!|!}!~!�!�!�!�!""""v"y"�"�"�"�"�"�"�"### # ######&#*#0#5#<#>#c#e#g#i#�#�#�#�#�#�#�#�#<$=$>$?$�$�$�$�$�$�$!%#%k%n%q%}%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%& &&&&&& &*&.&1&5&9&>&d&e&t&|&~&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ''' '%')'/'0'6'7'8'@'p't'{'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'(((( (#('(,(0(8(<(l(p(i(m(p(t({(�(�(�(�(�(�()))5)@)�)�)s*t*o*v*|*�*�*�*�*�*�*�*�*�*b+f+_+~+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+,&,.,6,],a,�,�,�,�,�,�,�,�,- - - --- -%-v-z-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-l.o.l.o.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./// ///// /"/#/%/-/5/8/=/c/f/h/i/�/�/�/�/�/�/�/00 0*02080=0m0s0f0l0u00�0�0�0�0�0�01 11$1'1+171;1i1m1q1u1y1z1�1�1�1*282y2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�233j3k3s3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�344484v4~4�4�4�4�4�4�4�4�4 55!5x5z5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5��r|� �"�"g%x5^5b5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�[�[���[��[�o2[o2[�9[9[�� �� � � �� ��[o2[��[9[���������������������n�>me�s| k �|�f�9#� %_,�{-�?1�u1�2+8(>�%?j_@�,dv1h0pjuq(r{v�1w,xd^�ba�$b�ebgd�piokw$o� texvc}xp!{�l|���� �l���e;�p��y���n���� �uq��'���t�+�� ��a�^��s�t4�`1������\��y�9���s��<��x��'��^��6� ��~�7qmy �;5(�er���pi�oj�-������m"!� � � �n �j -� 8 /8.e�ju�? �?f�i��8-)1�7>"jec,i~�-��ey6vl��x�`��b��1�k0i@^��� �x}z[) mf * 2!��!(bv#sj�# v�$k0;%�zu%�"v' (tq�)t?�)et*��*m4�,&y-�t[-�e�-<%m.�og.��0�j1wv�2sy�2h �3�|z49c48h-5 d�5�=�5� |6�q8~f�8%m�8�-9 �9`�:�6�:�f;/;�k�;fsr<o�>|a?�h�?�]v@vr_@/1a�saaec�b[9`c:rlc�v�c�g�dae-moe�hdf�rh�j'ih>�im+�i�uj��j,�jlm�k�luxm0''m7z�mg=�n�*�n/dr�9rg�s��t�"u�urund�u6:�u�shv/x_w�jfw�uux?e\�\�\�\�{�]�v�^m\x_�u�_�{�_(�`5d b�%bg$5b� ac�)sc�d�s d'7xe�yezv�f1d|g�ch�q�h�6�iyr�j�ik�*k�e)l�*�l�+oo�t�or8�oi)p�7vqg�q�`�s�$kt�jrtr&st�_"u�w,u\�w:/�xu�x sey�,�y�f{z�&|z5[�z�%b|��|q�|'n�}�~��~�?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy����{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f }�#g����data ������������zt71table������bworddocument����2�summaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������u������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �f#microsoft office word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`�pk �n�@_rels/pk�n�@�f<�� _rels/.rels���j�0 ���}q���n/��k��؊c[f2�����e��~������"k�l`���0;�1��� (�6{�pf78���3.��#�c�(y ̵�w��͘�tt0��d�lm#]��ڀz��gͿ0n��� ���.����):&��v���i��u�e���6��f���,jy�~}_�����g>��~���wo��pk �n�@ drs/_rels/pk�n�@�&��!drs/_rels/e2odoc.xml.rels��aj�0e���a�>��e(ų7��mh0hcy� i-��#�&�@��?�=���*~)exa״ �u0�����{� "d�k`r�q�q�}�gz��q^\̢r8+xj�_rf���܄h\�9$����ʈ����m�2=3`xa��(h��@\�x����<;m���şd��n��h���nbb}�u��d�34o7i�̆����s��{i���*c|�6� hh������li�p]g�m�6ao0�υ�µn]���c�����pk�n�@y� � [content_types].xmlpk �n�@`_rels/pk�n�@�f<�� �_rels/.relspk �n�@drs/pk �n�@ ~drs/_rels/pk�n�@�&��! �drs/_rels/e2odoc.xml.relspk�n�@�%?� "drs/downrev.xmlpk�n�@���� drs/e2odoc.xmlpk �n�@ �drs/media/pk�n�@d�˂ 'drs/media/image1.pngpk r� ��b�?p�x�ݹ_~k��p�਄���n�p�x�ݹ_~k��p�਄��png ihdr.6� ubkgd������� phys���+�idatx���[�nq��1>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`��$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v 44� �0� �� ����+�,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a��b 66666668���� 0@p`p������6888 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thr`��"r ck�e $1$a$(cjkhojqj_hajmh nhsh th\\ h�� 2!d��xd�yd$$@&cj ojpjqj^jaj$a`���$ ؞���k=�w[soni@���n nf�h����3�\`�?�/�[���g��\�!�-�rk.�s�ի�..���a濭?��pk!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}q��%v/��c/�}�(h"���o� ������=������ ����c?�h�v=��ʌ��%[xp��{۵_�pѣ<�1�h�0���o�r�bd���je�4b$��q_����6l��r�7`�������0̞o��,�en7�li�b��/�s���e��е������pk!ky���theme/theme/thememanager.xml �m � @�}�w��7c�(eb�ˮ��c�aǡҟ����7��՛k y,� �e�.���|,���h�,l����xɴ��i�sq}#ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�gw���)�e�+& 8���pk!�m�qtheme/theme/theme1.xml�ymoe�#�f{oc'vgu�رh�f�[��x=ޝzvg53n�j�hh��z����z $ʯi)*e�_����n�&ia�!��>��ǽ3�x�n��>���u�wl0�č߫�߿z��}rx���{���h9t�8�t/���χ�?����xy����'�~���3s����~����o_|w��)��ӈht��=�a�+��d ng�1-rlɓ�1�rj�wt蠯m1k����"�o he�˓ێ½pl-�|%����e��hy7�'qp.\l��=���d�q�ķ3i�ofi�����.ñ���b�rb�-j��p_p�g ݢ��i�k�t�dӌh�f�i��o�7;7q��2��ⱦ�����d�>a�/��q�>�x��w� ˔�m�_�u��h�q�)�h� ���+:vi�w�4r�b�qϫ��"r���!��2l��a��c�b��u|����!8^8�>�ܠ���,a��б�v�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožtv �g��"�ѧ��bh�����'�.�4��x޵�w-��ϸ�e�|�f;��v��`�b3"g '�e����\�fh��o �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�ly%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���t�ʅ�)��:ªz�k��l�s��&c �m��ܛ0� [�˫p@ע�`�j�۽7 ���y�h�xh�i��ct5a�r��@��h��zazc�}i' rq\m��,zo�,�gq�u{�y\,n���ר/�=����l _��.�̇y7c�6�-fs�h62��"��5�����nh�t[x�65̫4x�%y����ֳ2�f�kh����i~tckf#�b� +�w�1m�|����4`��!�:u��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��d�j�psǹ橠�v��1����?#s�i�?3e�'ps�2���w`���q�b]( ��08���w��� n��a��[s��)k8�= aa?r� dڒɾc�uӽ˲d)#�queb��}������c!���&i0����>�4�s�7���{���z�� f�}� 4��skvukoȳ��h�~1�jyu���v�h��5u8�vk;֜���l9��ű�d �� ��?*|fl� �����"��a3����>g��]��dm2ivֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����qv�1�1�iu���-�ߟ0%m2�oj���3u�o%ҍ���pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 +_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�m�q�theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� �5������������ ���5 ����� � p � ��$!#j&43d�l�x<����ޒ!"#%&'(*+-k^rtuwf�"�(�<h|h�h�h�h\i�i�ij�j�jkjruye��������)139>gnv\bisw�����������@eijmn���������������������� "&37:;=p[_gk|����������(389>lsv\_eho������������������� "&xz]cdehilmpq��������������������������� $(+absv|}����k l m p t t � � � � � � � � � � � � � � � � ! " + ; < = h l m n w \ m q r t � � � � � � � � � � g i q s � � � � � � � � � � � � � � � � �   p q r s t e q t u w x � � � � � � � � � � � � � � �   a e h m o u j � � ��������������������� #l�������� $'+,1;<=egrsuykv}~��������������������������!$*68ahqt\behj������������������������ #$&*6;ajnoqdhinsx{������������������ #)luvwzefgjvwx{����������������������������%&+7=@fiorx[aqrs������  c����������������-1npsyzh����������������� ,01hjoz���������������!'05?|���������~�����������"%58<adg ;=?wy\bosuz{}~������������)+o������� #&*-48q����������5pw]bipty����������������������� ").6:ejrv_dlpsw������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3!4!5!6!{!|!}!~!�!�!�!�!""""v"y"�"�"�"�"�"�"�"### # ######&#*#0#5#<#>#c#e#g#i#�#�#�#�#�#�#�#�#<$=$>$?$�$�$�$�$�$�$!%#%k%n%q%}%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%& &&&&&& &*&.&1&5&9&>&d&e&t&|&~&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ''' '%')'/'0'6'7'8'@'p't'{'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'(((( (#('(,(0(8(<(l(p(i(m(p(t({(�(�(�(�(�(�()))5)@)�)�)s*t*o*v*|*�*�*�*�*�*�*�*�*�*b+f+_+~+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+,&,.,6,],a,�,�,�,�,�,�,�,�,- - - --- -%-v-z-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-l.o.l.o.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./// ///// /"/#/%/-/5/8/=/c/f/h/i/�/�/�/�/�/�/�/00 0*02080=0m0s0f0l0u00�0�0�0�0�0�01 11$1'1+171;1i1m1q1u1y1z1�1�1�1*282y2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�233j3k3s3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�344484v4~4�4�4�4�4�4�4�4�4 55!5x5z5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5��r|� �"�"g%x5^5b5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�[�[���[��[�o2[o2[�9[9[�� �� � � �� ��[o2[��[9[���������������������n�>me�s| k �|�f�9#� %_,�{-�?1�u1�2+8(>�%?j_@�,dv1h0pjuq(r{v�1w,xd^�ba�$b�ebgd�piokw$o� texvc}xp!{�l|���� �l���e;�p��y���n���� �uq��'���t�+�� ��a�^��s�t4�`1������\��y�9���s��<��x��'��^��6� ��~�7qmy �;5(�er���pi�oj�-������m"!� � � �n �j -� 8 /8.e�ju�? �?f�i��8-)1�7>"jec,i~�-��ey6vl��x�`��b��1�k0i@^��� �x}z[) mf * 2!��!(bv#sj�# v�$k0;%�zu%�"v' (tq�)t?�)et*��*m4�,&y-�t[-�e�-<%m.�og.��0�j1wv�2sy�2h �3�|z49c48h-5 d�5�=�5� |6�q8~f�8%m�8�-9 �9`�:�6�:�f;/;�k�;fsr<o�>|a?�h�?�]v@vr_@/1a�saaec�b[9`c:rlc�v�c�g�dae-moe�hdf�rh�j'ih>�im+�i�uj��j,�jlm�k�luxm0''m7z�mg=�n�*�n/dr�9rg�s��t�"u�urund�u6:�u�shv/x_w�jfw�uux?e\�\�\�\�{�]�v�^m\x_�u�_�{�_(�`5d b�%bg$5b� ac�)sc�d�s d'7xe�yezv�f1d|g�ch�q�h�6�iyr�j�ik�*k�e)l�*�l�+oo�t�or8�oi)p�7vqg�q�`�s�$kt�jrtr&st�_"u�w,u\�w:/�xu�x sey�,�y�f{z�&|z5[�z�%b|��|q�|'n�}�~��~�?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy����{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f }�#g����data ������������zt71table������bworddocument����2�summaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������u������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �f#microsoft office word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q>
>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`�pk �n�@_rels/pk�n�@�f<�� _rels/.rels���j�0 ���}q���n/��k��؊c[f2�����e��~������"k�l`���0;�1��� (�6{�pf78���3.��#�c�(y ̵�w��͘�tt0��d�lm#]��ڀz��gͿ0n��� ���.����):&��v���i��u�e���6��f���,jy�~}_�����g>��~���wo��pk �n�@ drs/_rels/pk�n�@�&��!drs/_rels/e2odoc.xml.rels��aj�0e���a�>��e(ų7��mh0hcy� i-��#�&�@��?�=���*~)exa״ �u0�����{� "d�k`r�q�q�}�gz��q^\̢r8+xj�_rf���܄h\�9$����ʈ����m�2=3`xa��(h��@\�x����<;m���şd��n��h���nbb}�u��d�34o7i�̆����s��{i���*c|�6� hh������li�p]g�m�6ao0�υ�µn]���c�����pk�n�@y� � [content_types].xmlpk �n�@`_rels/pk�n�@�f<�� �_rels/.relspk �n�@drs/pk �n�@ ~drs/_rels/pk�n�@�&��! �drs/_rels/e2odoc.xml.relspk�n�@�%?� "drs/downrev.xmlpk�n�@���� drs/e2odoc.xmlpk �n�@ �drs/media/pk�n�@d�˂ 'drs/media/image1.pngpk r� ��b�?p�x�ݹ_~k��p�਄���n�p�x�ݹ_~k��p�਄��png ihdr.6� ubkgd������� phys���+�idatx���[�nq��1>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`��$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v 44� �0� �� ����+�,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a��b 66666668���� 0@p`p������6888 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thr`��"r ck�e $1$a$(cjkhojqj_hajmh nhsh th\\ h�� 2!d��xd�yd$$@&cj ojpjqj^jaj$a`���$ ؞���k=�w[soni@���n nf�h����3�\`�?�/�[���g��\�!�-�rk.�s�ի�..���a濭?��pk!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}q��%v/��c/�}�(h"���o� ������=������ ����c?�h�v=��ʌ��%[xp��{۵_�pѣ<�1�h�0���o�r�bd���je�4b$��q_����6l��r�7`�������0̞o��,�en7�li�b��/�s���e��е������pk!ky���theme/theme/thememanager.xml �m � @�}�w��7c�(eb�ˮ��c�aǡҟ����7��՛k y,� �e�.���|,���h�,l����xɴ��i�sq}#ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�gw���)�e�+& 8���pk!�m�qtheme/theme/theme1.xml�ymoe�#�f{oc'vgu�رh�f�[��x=ޝzvg53n�j�hh��z����z $ʯi)*e�_����n�&ia�!��>��ǽ3�x�n��>���u�wl0�č߫�߿z��}rx���{���h9t�8�t/���χ�?����xy����'�~���3s����~����o_|w��)��ӈht��=�a�+��d ng�1-rlɓ�1�rj�wt蠯m1k����"�o he�˓ێ½pl-�|%����e��hy7�'qp.\l��=���d�q�ķ3i�ofi�����.ñ���b�rb�-j��p_p�g ݢ��i�k�t�dӌh�f�i��o�7;7q��2��ⱦ�����d�>a�/��q�>�x��w� ˔�m�_�u��h�q�)�h� ���+:vi�w�4r�b�qϫ��"r���!��2l��a��c�b��u|����!8^8�>�ܠ���,a��б�v�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožtv �g��"�ѧ��bh�����'�.�4��x޵�w-��ϸ�e�|�f;��v��`�b3"g '�e����\�fh��o �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�ly%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���t�ʅ�)��:ªz�k��l�s��&c �m��ܛ0� [�˫p@ע�`�j�۽7 ���y�h�xh�i��ct5a�r��@��h��zazc�}i' rq\m��,zo�,�gq�u{�y\,n���ר/�=����l _��.�̇y7c�6�-fs�h62��"��5�����nh�t[x�65̫4x�%y����ֳ2�f�kh����i~tckf#�b� +�w�1m�|����4`��!�:u��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��d�j�psǹ橠�v��1����?#s�i�?3e�'ps�2���w`���q�b]( ��08���w��� n��a��[s��)k8�= aa?r� dڒɾc�uӽ˲d)#�queb��}������c!���&i0����>�4�s�7���{���z�� f�}� 4��skvukoȳ��h�~1�jyu���v�h��5u8�vk;֜���l9��ű�d �� ��?*|fl� �����"��a3����>g��]��dm2ivֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����qv�1�1�iu���-�ߟ0%m2�oj���3u�o%ҍ���pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 +_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�m�q�theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� �5������������ ���5 ����� � p � ��$!#j&43d�l�x<����ޒ!"#%&'(*+-k^rtuwf�"�(�<h|h�h�h�h\i�i�ij�j�jkjruye��������)139>gnv\bisw�����������@eijmn���������������������� "&37:;=p[_gk|����������(389>lsv\_eho������������������� "&xz]cdehilmpq��������������������������� $(+absv|}����k l m p t t � � � � � � � � � � � � � � � � ! " + ; < = h l m n w \ m q r t � � � � � � � � � � g i q s � � � � � � � � � � � � � � � � �   p q r s t e q t u w x � � � � � � � � � � � � � � �   a e h m o u j � � ��������������������� #l�������� $'+,1;<=egrsuykv}~��������������������������!$*68ahqt\behj������������������������ #$&*6;ajnoqdhinsx{������������������ #)luvwzefgjvwx{����������������������������%&+7=@fiorx[aqrs������  c����������������-1npsyzh����������������� ,01hjoz���������������!'05?|���������~�����������"%58<adg ;=?wy\bosuz{}~������������)+o������� #&*-48q����������5pw]bipty����������������������� ").6:ejrv_dlpsw������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3!4!5!6!{!|!}!~!�!�!�!�!""""v"y"�"�"�"�"�"�"�"### # ######&#*#0#5#<#>#c#e#g#i#�#�#�#�#�#�#�#�#<$=$>$?$�$�$�$�$�$�$!%#%k%n%q%}%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%& &&&&&& &*&.&1&5&9&>&d&e&t&|&~&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ''' '%')'/'0'6'7'8'@'p't'{'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'(((( (#('(,(0(8(<(l(p(i(m(p(t({(�(�(�(�(�(�()))5)@)�)�)s*t*o*v*|*�*�*�*�*�*�*�*�*�*b+f+_+~+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+,&,.,6,],a,�,�,�,�,�,�,�,�,- - - --- -%-v-z-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-l.o.l.o.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./// ///// /"/#/%/-/5/8/=/c/f/h/i/�/�/�/�/�/�/�/00 0*02080=0m0s0f0l0u00�0�0�0�0�0�01 11$1'1+171;1i1m1q1u1y1z1�1�1�1*282y2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�233j3k3s3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�344484v4~4�4�4�4�4�4�4�4�4 55!5x5z5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5��r|� �"�"g%x5^5b5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�[�[���[��[�o2[o2[�9[9[�� �� � � �� ��[o2[��[9[���������������������n�>me�s| k �|�f�9#� %_,�{-�?1�u1�2+8(>�%?j_@�,dv1h0pjuq(r{v�1w,xd^�ba�$b�ebgd�piokw$o� texvc}xp!{�l|���� �l���e;�p��y���n���� �uq��'���t�+�� ��a�^��s�t4�`1������\��y�9���s��<��x��'��^��6� ��~�7qmy �;5(�er���pi�oj�-������m"!� � � �n �j -� 8 /8.e�ju�? �?f�i��8-)1�7>"jec,i~�-��ey6vl��x�`��b��1�k0i@^��� �x}z[) mf * 2!��!(bv#sj�# v�$k0;%�zu%�"v' (tq�)t?�)et*��*m4�,&y-�t[-�e�-<%m.�og.��0�j1wv�2sy�2h �3�|z49c48h-5 d�5�=�5� |6�q8~f�8%m�8�-9 �9`�:�6�:�f;/;�k�;fsr<o�>|a?�h�?�]v@vr_@/1a�saaec�b[9`c:rlc�v�c�g�dae-moe�hdf�rh�j'ih>�im+�i�uj��j,�jlm�k�luxm0''m7z�mg=�n�*�n/dr�9rg�s��t�"u�urund�u6:�u�shv/x_w�jfw�uux?e\�\�\�\�{�]�v�^m\x_�u�_�{�_(�`5d b�%bg$5b� ac�)sc�d�s d'7xe�yezv�f1d|g�ch�q�h�6�iyr�j�ik�*k�e)l�*�l�+oo�t�or8�oi)p�7vqg�q�`�s�$kt�jrtr&st�_"u�w,u\�w:/�xu�x sey�,�y�f{z�&|z5[�z�%b|��|q�|'n�}�~��~�?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy����{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f }�#g����data ������������zt71table������bworddocument����2�summaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������u������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �f#microsoft office word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`�pk �n�@_rels/pk�n�@�f<�� _rels/.rels���j�0 ���}q���n/��k��؊c[f2�����e��~������"k�l`���0;�1��� (�6{�pf78���3.��#�c�(y ̵�w��͘�tt0��d�lm#]��ڀz��gͿ0n��� ���.����):&��v���i��u�e���6��f���,jy�~}_�����g>��~���wo��pk �n�@ drs/_rels/pk�n�@�&��!drs/_rels/e2odoc.xml.rels��aj�0e���a�>��e(ų7��mh0hcy� i-��#�&�@��?�=���*~)exa״ �u0�����{� "d�k`r�q�q�}�gz��q^\̢r8+xj�_rf���܄h\�9$����ʈ����m�2=3`xa��(h��@\�x����<;m���şd��n��h���nbb}�u��d�34o7i�̆����s��{i���*c|�6� hh������li�p]g�m�6ao0�υ�µn]���c�����pk�n�@y� � [content_types].xmlpk �n�@`_rels/pk�n�@�f<�� �_rels/.relspk �n�@drs/pk �n�@ ~drs/_rels/pk�n�@�&��! �drs/_rels/e2odoc.xml.relspk�n�@�%?� "drs/downrev.xmlpk�n�@���� drs/e2odoc.xmlpk �n�@ �drs/media/pk�n�@d�˂ 'drs/media/image1.pngpk r� ��b�?p�x�ݹ_~k��p�਄���n�p�x�ݹ_~k��p�਄��png ihdr.6� ubkgd������� phys���+�idatx���[�nq��1>�k��2h!�+^�\&��-����ҕ�(if䁢$�!�"���ܥx �q� �2�2�����9���9ߗu_{}��_��>{���_�n׀������sq���z`04g���z�#���'�0'� *�i��j��zw���b�u谏4wi{-�f�� d�?�g���e�v�o�s�l�r��h݁6%���q��������#ͷ.xj�=,��'������[�?[~�[}��u:��3u)dy����h�������կ�� )�����:vs�f"˿8'�v��#ުc�x��%d�y��x�+��&j��{��\���������ȓ6�5��:~p��j;���x���]�xaex�+��;mf�����e�߉���:�kd��~ �y>�pǐ���΄tَ��7�t�:@�oh!r߾�pl/�b>�7 ���� �i;kؒe����z��уad�t9����kŷ��+�to|��r�q �i����~����� � [�d�e_�h�b9*���?v#��q�ո۬8��j� `���"|��9 ���x��d���c(�e?uڀmh�y�i���ߟ�9�z �iend�b`��$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v 44� �0� �� ����+�,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�r5��5��5�5��5��#v�#vr#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�r5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5��5��#v�#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5��5��a��$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v 44�0� �� ����+�,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a���$$if��!vh5��5�5��5��5�5��5��#v�#v#v�#v�#v#v�#v�:v �0� �� ����,�5��5�5��5��5�5��5��a��b 66666668���� 0@p`p������6888 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thr`��"r ck�e $1$a$(cjkhojqj_hajmh nhsh th\\ h�� 2!d��xd�yd$$@&cj ojpjqj^jaj$a`���$ ؞���k=�w[soni@���n nf�h����3�\`�?�/�[���g��\�!�-�rk.�s�ի�..���a濭?��pk!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}q��%v/��c/�}�(h"���o� ������=������ ����c?�h�v=��ʌ��%[xp��{۵_�pѣ<�1�h�0���o�r�bd���je�4b$��q_����6l��r�7`�������0̞o��,�en7�li�b��/�s���e��е������pk!ky���theme/theme/thememanager.xml �m � @�}�w��7c�(eb�ˮ��c�aǡҟ����7��՛k y,� �e�.���|,���h�,l����xɴ��i�sq}#ր���� ֵ+�!�,�^�$j=�gw���)�e�+& 8���pk!�m�qtheme/theme/theme1.xml�ymoe�#�f{oc'vgu�رh�f�[��x=ޝzvg53n�j�hh��z����z $ʯi)*e�_����n�&ia�!��>��ǽ3�x�n��>���u�wl0�č߫�߿z��}rx���{���h9t�8�t/���χ�?����xy����'�~���3s����~����o_|w��)��ӈht��=�a�+��d ng�1-rlɓ�1�rj�wt蠯m1k����"�o he�˓ێ½pl-�|%����e��hy7�'qp.\l��=���d�q�ķ3i�ofi�����.ñ���b�rb�-j��p_p�g ݢ��i�k�t�dӌh�f�i��o�7;7q��2��ⱦ�����d�>a�/��q�>�x��w� ˔�m�_�u��h�q�)�h� ���+:vi�w�4r�b�qϫ��"r���!��2l��a��c�b��u|����!8^8�>�ܠ���,a��б�v�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožtv �g��"�ѧ��bh�����'�.�4��x޵�w-��ϸ�e�|�f;��v��`�b3"g '�e����\�fh��o �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�ly%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���t�ʅ�)��:ªz�k��l�s��&c �m��ܛ0� [�˫p@ע�`�j�۽7 ���y�h�xh�i��ct5a�r��@��h��zazc�}i' rq\m��,zo�,�gq�u{�y\,n���ר/�=����l _��.�̇y7c�6�-fs�h62��"��5�����nh�t[x�65̫4x�%y����ֳ2�f�kh����i~tckf#�b� +�w�1m�|����4`��!�:u��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��d�j�psǹ橠�v��1����?#s�i�?3e�'ps�2���w`���q�b]( ��08���w��� n��a��[s��)k8�= aa?r� dڒɾc�uӽ˲d)#�queb��}������c!���&i0����>�4�s�7���{���z�� f�}� 4��skvukoȳ��h�~1�jyu���v�h��5u8�vk;֜���l9��ű�d �� ��?*|fl� �����"��a3����>g��]��dm2ivֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����qv�1�1�iu���-�ߟ0%m2�oj���3u�o%ҍ���pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 +_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�m�q�theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� �5������������ ���5 ����� � p � ��$!#j&43d�l�x<����ޒ!"#%&'(*+-k^rtuwf�"�(�<h|h�h�h�h\i�i�ij�j�jkjruye��������)139>gnv\bisw�����������@eijmn���������������������� "&37:;=p[_gk|����������(389>lsv\_eho������������������� "&xz]cdehilmpq��������������������������� $(+absv|}����k l m p t t � � � � � � � � � � � � � � � � ! " + ; < = h l m n w \ m q r t � � � � � � � � � � g i q s � � � � � � � � � � � � � � � � �   p q r s t e q t u w x � � � � � � � � � � � � � � �   a e h m o u j � � ��������������������� #l�������� $'+,1;<=egrsuykv}~��������������������������!$*68ahqt\behj������������������������ #$&*6;ajnoqdhinsx{������������������ #)luvwzefgjvwx{����������������������������%&+7=@fiorx[aqrs������  c����������������-1npsyzh����������������� ,01hjoz���������������!'05?|���������~�����������"%58<adg ;=?wy\bosuz{}~������������)+o������� #&*-48q����������5pw]bipty����������������������� ").6:ejrv_dlpsw������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3!4!5!6!{!|!}!~!�!�!�!�!""""v"y"�"�"�"�"�"�"�"### # ######&#*#0#5#<#>#c#e#g#i#�#�#�#�#�#�#�#�#<$=$>$?$�$�$�$�$�$�$!%#%k%n%q%}%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%& &&&&&& &*&.&1&5&9&>&d&e&t&|&~&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ''' '%')'/'0'6'7'8'@'p't'{'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'(((( (#('(,(0(8(<(l(p(i(m(p(t({(�(�(�(�(�(�()))5)@)�)�)s*t*o*v*|*�*�*�*�*�*�*�*�*�*b+f+_+~+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+,&,.,6,],a,�,�,�,�,�,�,�,�,- - - --- -%-v-z-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-l.o.l.o.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./// ///// /"/#/%/-/5/8/=/c/f/h/i/�/�/�/�/�/�/�/00 0*02080=0m0s0f0l0u00�0�0�0�0�0�01 11$1'1+171;1i1m1q1u1y1z1�1�1�1*282y2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�2�233j3k3s3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�3�344484v4~4�4�4�4�4�4�4�4�4 55!5x5z5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5��r|� �"�"g%x5^5b5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�[�[���[��[�o2[o2[�9[9[�� �� � � �� ��[o2[��[9[���������������������n�>me�s| k �|�f�9#� %_,�{-�?1�u1�2+8(>�%?j_@�,dv1h0pjuq(r{v�1w,xd^�ba�$b�ebgd�piokw$o� texvc}xp!{�l|���� �l���e;�p��y���n���� �uq��'���t�+�� ��a�^��s�t4�`1������\��y�9���s��<��x��'��^��6� ��~�7qmy �;5(�er���pi�oj�-������m"!� � � �n �j -� 8 /8.e�ju�? �?f�i��8-)1�7>"jec,i~�-��ey6vl��x�`��b��1�k0i@^��� �x}z[) mf * 2!��!(bv#sj�# v�$k0;%�zu%�"v' (tq�)t?�)et*��*m4�,&y-�t[-�e�-<%m.�og.��0�j1wv�2sy�2h �3�|z49c48h-5 d�5�=�5� |6�q8~f�8%m�8�-9 �9`�:�6�:�f;/;�k�;fsr<o�>|a?�h�?�]v@vr_@/1a�saaec�b[9`c:rlc�v�c�g�dae-moe�hdf�rh�j'ih>�im+�i�uj��j,�jlm�k�luxm0''m7z�mg=�n�*�n/dr�9rg�s��t�"u�urund�u6:�u�shv/x_w�jfw�uux?e\�\�\�\�{�]�v�^m\x_�u�_�{�_(�`5d b�%bg$5b� ac�)sc�d�s d'7xe�yezv�f1d|g�ch�q�h�6�iyr�j�ik�*k�e)l�*�l�+oo�t�or8�oi)p�7vqg�q�`�s�$kt�jrtr&st�_"u�w,u\�w:/�xu�x sey�,�y�f{z�&|z5[�z�%b|��|q�|'n�}�~��~�?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy����{|}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f }�#g����data ������������zt71table������bworddocument����2�summaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������u������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �f#microsoft office word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q>>